Рус  |  Укр
  Официальный сайт КП «Харьковский метрополитен»  
 

Публичная информация

1. Організаційна структура та статут підприємства

 
 
 
 
 
 
2. Мета та предмет діяльності підприємства
 
КП «Харківський метрополітен» створене з метою якісного задоволення потреб населення у безпечних перевезеннях лініями метрополітену, задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної, іншої, як підприємницької, так і некомерційної господарської діяльності.
 
Основними напрямками діяльності підприємства є:
-                     повне і якісне задоволення потреб населення міста у безпечних перевезеннях по лініям метрополітену;
-                     забезпечення культури обслуговування пасажирів;
-                     забезпечення разом з іншими учасниками виконання завдань щодо будівництва та введення в дію нових дільниць, станцій і об’єктів метрополітену у встановлені строки;
-                     організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
 
Предметом діяльності підприємства є:
-                     надання послуг з перевезення пасажирів;
-                     рекламна діяльність;
-                     виготовлення засобів сплати за проїзд;
-                     надання в оренду вільних площ, приміщень, обладнання та його складових;
-                     виконання робіт з капітального ремонту та модернізації рухомого складу і колісних пар для внутрішніх потреб, метрополітенів України та інших держав;
-                     виконання пусконалагоджувальних робіт, як в метрополітені, так і за його межами.
 
 
3. Інформація про нормативно-правові основи діяльності підприємства
 
КП «Харківський метрополітен» засноване на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 р. № 997-р «Про передачу цілісного майнового комплексу Державного підприємства «Харківський метрополітен», рішень 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.09.2009р. № 222/09 «Про комунальну власність м. Харкова» та № 233/09 «Про реорганізацію шляхом перетворення Державного підприємства «Харківський метрополітен».
 
Підприємство засноване на власності територіальної громади міста Харкова, представницьким органом якої є Харківська міська рада.
 
Функції управління Підприємством покладені на Департамент інфраструктури Харківської міської ради.
 
Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської міської ради, розпорядженнями Харківського міського голови, наказами Департаменту інфраструктури Харківської міської ради, іншими нормативними актами.
 
 
 
4. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності
 
З метою виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та нової редакції Закону України «Про інформацію» в КП «Харківський метрополітен» призначено відповідальну особу для забезпечення доступу запитувачів до інформації – завідуючу канцелярії.
 
Визначено спеціальне приміщення для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, яке розташоване у приміщенні Будинку зв’язку, в кабінеті № 810, за адресою: вул. Різдвяна, 29.
 
З метою подання запиту на отримання публічної інформації громадяни можуть звернутися до відповідального спеціаліста щоденно з 14:00 до 15:00.
 
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Для подання запиту на інформацію поштою необхідно направити лист за адресою: 61052, м. Харків, вул. Різдвяна, 29, КП «Харківський метрополітен».
 
Також запити на отримання публічної інформації приймаються:
- телефоном за номером: 730-34-13;
- факсом за номером: 731-21-41
- електронною поштою: s@metro.kharkov.ua 
 
Письмовий запит подається у довільній формі.
Запит на інформацію має містити:
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в канцелярії КП «Харківський метрополітен», зразок яких розміщений на цьому сайті (додається). Зазначені форми мають стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання, тощо.
 
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості, тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації КП «Харківський метрополітен», обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
 
Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
 
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 
Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
 
Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 
5. Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник 
 
 
Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у володінні комунального підприємства «Харківський метрополітен» підлягають обов'язковій реєстрації. Усі документи, які надходять до підприємства та створюються за його ініціативою реєструються централізовано у відповідних журналах визначеного зразка.
Журнальна система дозволяє забезпечити виконання таких функцій:
   ● обробку та облік вхідної кореспонденції;
   ● обробку та облік вихідної кореспонденції;
   ● обробку та облік наказів директора метрополітену з основної діяльності та з особового складу;
   ● контроль виконання документів, розпоряджень, доручень;
   ● пошук документа за основними його реквізитами.
За змістом інформація, якою володіє комунальне підприємство, поділяється на такі види:
   ● правова інформація (інформація, яка міститься у законах України, указах Президента України, постановах, розпорядженнях Кабінету Міністрів України, наказах міністерств та інших відомств України);
   ● інформація про фізичну особу (інформація про працівників розпорядника інформації та керівний склад структурних підрозділів);
   ● інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна та службова);
   ● інші види інформації (інформація, яка міститься в розпорядчих актах, дорученнях, протоколах, листах, інформаціях надісланих до центральних органів влади, місцевих органів влади, інших суб'єктів і отримана від них та внутрішніх документах, створених в процесі діяльності розпорядника інформації).

 

6. Квартальна, річна фінансова звітність включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

 

7. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємствомне передбачено статутними документами, відсутнє відповідне рішення суб’єкта управління;
 
  
 
 
9. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб'єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежнимнаглядова рада не утворювалась;
 
 
10. Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Разработка и поддержка ООО Студия «ВэбДеко»